A Borszakkör Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 8. VI. emelet 4., cégjegyzékszám: 01-09-300971, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által, képviseli: Keresztesi Zoltán ügyvezető) – a továbbiakban: Borszakkör Kft. –, mint adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az Ön (a továbbiakban: Érintett) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a Borszakkör Kft. a tulajdonában álló www.borszakkor.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történő, illetve a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési rendelkezéséket a jelen adatkezelési tájékoztatóban állapítja meg.

Jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik a Honlapon megjelenő harmadik személyek gazdasági tevékenységéhez, szolgáltatásaihoz, promócióihoz, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezeléseire.

A Borszakkör Kft. általi adatkezelésekre

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján,
 2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján,
 3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: E-ker tv.),
 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény),
 6. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk)
  alapján kerül sor.

A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ, VALAMINT A HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az, hogy (1) a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a szolgáltató nyújtáshoz be tudjuk Önt azonosítani, illetve hogy (2) Ön értesüljön a Borszakkör Kft. által meghirdetett eseményekről, borkóstolókról, legfrissebb promóciókról, akciókról, nyereményjátékokról, valamint legújabb termékeinkről.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön önkéntes hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A regisztráció során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név,
 • e-mail cím,
 • irányítószám.

A Borszakkör Kft. kijelenti, hogy nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vagy egyéb különleges személyes adatra vonatkoznak. Amennyiben a Borszakkör Kft. tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul törli.

A Borszakkör Kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mail címének megadásakor Ön egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Honlapon történő regisztrációtól számított 10 év.

AZ ADATKEZELÉSEK SORÁN MEGISMERT ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen a Borszakkör Kft. ügyvezetése, illetve Borszakkör Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Borszakkör Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt,) vesz igénybe.

ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Ön által leadott megrendelés teljesítése, valamint a Honlap üzemeltetése érdekében a Borszakkör Kft. adatfeldolgozókat vesz igénybe.

1. A rendszerüzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés:
Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.Hu Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 4028 Debrecen, Kassák út 129.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: www.shoprenter.hu

2. A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatfeldolgozók a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen talál részletes felvilágosítást.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Google LLC
Az adatfeldolgozó székhelye: 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

A Borszakkör Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személynek történő kiadása az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.

ADATBIZTONSÁG

A Borszakkör Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg:
1) a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,
2) az adatok helyesbítéséhez való jog,
3) az adatok törléséhez való jog,
4) a tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor tájékoztatást kérhet a Borszakkör Kft.-től személyes adatai kezeléséről. A Borszakkör Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles Önt tájékoztatni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor kérheti, hogy a Borszakkör Kft. a személyes adatait helyesbítse. A kérésének a Borszakkör Kft. legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.

Önnek szintén joga van felszólítani a Borszakkör Kft.-t, hogy az adatait töröljük a nyilvántartásunkból. Társaságunk a törlés iránti kérésének legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki különösen arra, ha a Borszakkör Kft.-t törvény kötelezi az adatok további tárolására (így például a számlázással összefüggésben).

Tájékoztatjuk Önt, hogy jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Borszakkör Kft.
1076 Budapest, Thököly út 8. VI. emelet 4.
hello@borszakkor.hu

JOGORVOSLAT ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), valamint jogosult jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulni.

A Borszakkör Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az ügyfelei előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, amely módosításokat az ügyfelek a Honlap és a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadnak.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, amelyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a fenti elérhetőségek bármelyikére.

Budapest, 2018. május 25.